استاندارد یادگیری الکترونیکی


(استاندارد IMS)

 پروژه IMS به عنوان یک زیر ساخت ملی آموزش عالی در کشور ایالت متحده شروع گردید. این پروژه در قالب صدها دانشگاه و موسسه آموزشی مدیریت می شود. هدف این پروژه ایجاد استانداردهایی جهت رویارویی با مسائل و مشکلات مرتبط با گسترش روزافزون به کارگیری فناوریهای نوین در امر آموزش و فراگیری می باشد (ترحمی و رضوی عرب،1384، ص 186).
استاندارد ADL

این موسسه اصولاً توسط دولت، منابع و موسسات علمی به منظور کاربردی نمودن محتوای آموزشی، ارائه و استفاده از منابع آموزش و فناوریهای لازم پشتیبانی می شود. کار اصلی ADL توسعه و تحقیق پیرامون مشخصات آموزش الکترونیکی می باشد. هدف این سازمان اطمینان از دسترسی به روند آموزشی و مواد آموزشی مناسب که در طول آموزش استفاده می شود،  می باشد. مهمترین قسمت کار با ADL کار بر روی SCORM می باشد (مارتا[1]، 2008).
استاندارد AICC

این موسسه در سال 1988 ایجاد شد. AICC یک موسسه بین المللی برای آموزش های حرفه ای مبتنی بر فناوری می باشد. اساس راهنمایی های این موسسه در راستای توسعه، انتقال و ارزیابی های فناوریهای آموزش می باشد. این موسسه نخستین بار، راهبردهای آموزش مبتنی بر رایانه را برای صنایع هوایی ایجاد کرد. هدف آنها، آموزش مناسب، موثر و با هزینه کمتر بود. AICC پیشرو در بسیاری از استانداردهای آموزش پذیرفته شده بر پایه رایانه و مبتنی بر وب می باشد (دانشگاه مجازی میشیگان[2]، 2002).
کمیته استانداردهای فناوری یادگیری IEEE

به عنوان یکی از معروفترین استاندارد های IEEE می توان از LTSC نام برد که مهمترین مشخصه آن LOM می باشد. IDL و IMS هر دو از این عناصر و ساختار آنها در مشخصات استفاده می کنند. IEEE، LTSC را مسئول توسعه استانداردهای تکنیکی و تمرین های پیشنهادی، راهنمایی هایی برای پیاده سازی رایانه ای آموزش، مولفه ها و سیستم های آموزش (به خصوص مولفه های نرم افزاری، ابزارها، فناوری و روش های طراحی که توسعه و نگهداری را امکانپذیر می سازند) کرده است. بسیاری از استانداردهای توسعه داده شده توسط LTSC به عنوان استانداردهای بین المللی از طرف سازمان های بین المللی برای استاندارد کردن و بین المللی کردن کمیته های الکترونیکی، تکنیکی و فناوری اطلاعات برای یادگیری تحصیلات و آموزش به کار گرفته شده است(خراط و تقی زاده، گزارش کامپیوتر، ش 152).