تکنولوژی

تکنولوژی را می توان دانشی تعریف کرد که در نتیجه تبدیل به یک محصول تجاری  می شود یا می توان آن را ابزاری برای ساختن محصولات بهتردر نظر گرفت. محصولاتی که یا دارای کارایی بیشتری هستند یا هزینه کمتری دارند. این محصولات تاثیرات بسزایی بر درآمد وسود شرکت های مختلف خواهند داشت.

بازاریابی یکی دیگر از مواردی  است که تکنولوژی بر آن اثر می گذارد. ورود محصولات جدید ومتنوع  ازیک نظر باعث ایجاد بازار رقابتی در بین شرکت های تجاری می شود . تاثیر د یگر آن این است که ممکن است علاوه بر مزایایی که همراه خود دارد باعث تحیل هزینه های اضافی بر ساز مان مورد نظر شود.