نحوه خواندن سیستم های طبقه بندی تجهزیات روشنایی در فضای باز

لامپ ها می توانند بر اساس کاربرد، نصب، منبع نور، ساختار و توزیع نور طبقه بندی شوند. در این پست تمرکز بر روی توزیع نور است.
برای تصریح کنندگان روشنایی و پیمانکاران، مشخص کردن الگوی توزیع نور و ویژگی های توزیع، به ویژه برای تجهیزات فضای باز از اهمیت برخوردار است. شکل (و همچنین روشنایی) ناحیه ای که توسط تجهیزات، روشن می شود میزان اثربخشی نور را برای هدف مورد نظر تعیین می کند. همچنین ممکن است بر تعداد تجهیزات و فاصله بین آنها اثر بگذارد.
NEMA (National Electrical Manufacturers Association انجمن ملی سازندگان وسایل برقی در ایالات متحده .)
دو سیستم طبقه بندی تجهیزات توزیع نور وجود دارد. یکی توسط انجمن ملی تولید کنندگان وسایل برقی (NEMA) تهیه شده است. این سیستم در درجه اول برای روشنایی دریا و تجهیزات روشنایی ورزشی استفاده می شود. این سیستم، توزیع نور توسط پرتوی ساطع شده از تجهیزات را توصیف می کند. هفت نوع پرتو در طبقه بندی NEMA وجود دارد. هر نوع پرتو شامل معیارهایی برای گسترش پرتو و مسافت تابش نور برای تعیین توزیع است.
نوع پرتو    پراکندگی پرتو    مسافت تابش نور
۱    ۱۰ تا ۱۸ درجه    ۷۳ متر و بیشتر
۲    ۱۸ تا ۲۹ درجه    ۶۰ تا ۷۳ متر
۳    ۲۹ تا ۴۶ درجه    ۵۳ تا ۷۳ متر
۴    ۴۶ تا ۷۰ درجه    ۴۴ تا ۵۳ متر
۵    ۷۰ تا ۱۰۰ درجه    ۳۲ تا ۴۴ متر
۶    ۱۰۰ تا ۱۳۰ درجه    ۲۴ تا ۳۲ متر
۷    ۱۳۰ درجه به بالا    کمتر از ۳۲ متر
برای پراکندگی پرتوهای نامتقارن، انواع پرتو را می توان ترکیب کرد. به عنوان مثال، 120 درجه افقی × ۹۰ درجه عمودی می تواند به صورت  NEMA 6 × 5 نشان داده شود.
مثال صفحه مشخصات:


نکته: وسیله بالا را میتوان به منظور تطابق با الزامات پروژه در  مدل های مختلف توزیع NEMA سفارش داد.
IESNA (illuminating engineering socitey  انجمن مهندسی روشنایی)
دومین سیستم طبقه بندی توزیع نور توسط انجمن نورپردازی مهندسی شمال امریکا (IESNA) منتشر شده است. این سیستم، شکل ناحیه ای را توصیف می کند که توسط تجهیزات روشن می شود. این سیستم در درجه اول برای استفاده از نورپردازی منطقه ای و روشنایی جاده ای استفاده می شود.
نام    شرح توزیع نور
نوع I    مدل روشنایی باریک و متقارن
نوع II    اندکی وسیع تر از نوع I
نوع III    مدل روشنایی گسترده
نوع  IV    وسیع ترین مدل روشنایی
نوع  V    مدل روشنایی متقارن دایره ای
نوع  VS    مدل روشنایی متقارن تقریبا مربعی

مثال صفحه مشخصات:
 
طبقه بندی NEMA و IESNA، که اغلب در برگه های اطلاعات محصول بسیاری از تولید کنندگان ارائه می شود، ممکن است اطلاعات کافی برای طراح  ارائه کنند که تواند بر اساس آن تعیین کند که آیا این وسیله برای کاربرد مورد نظر مناسب است یا خیر.
گزارش های فوتومتریک (شیدسنجی)، که بسیاری از تولید کنندگان ارائه می دهند، شرح مفصلی از توزیع روشنایی است که شامل درجه روشنایی حاصل از الگوی توزیع نور می شود
موضوع مرتبط دیگر در مورد تجهیزات فضای باز، برش نور است که در پست دیگری بحث شده است.