مراحل تصفیه آب

آب مورد نیاز به اندازه کافی و کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشری بسیار ضروری است انسانها از همان ابتدا به اهمیت فراوان آب پی برده بودند و تمدنها پیرامون منابع آبی به وجود آمده اند که علاوه بر تامین نیازهای حیاتی قادر به رفع نیازهای کشاورزی و حمل و نقل بوده اند.
انسانهای اولیه از طریق حواس فیزیکی نظیر بینایی و چشایی و بویایی کیفیت آب را می سنجیدند و این چنین تصفیه آب می نمودند..

خصوصیات آب آشامیدنی
شناسایی ویژگی هایی که در فرآیند تصفیه آب شرب ضروری به نظر می رسند و بایستی با استانداردهای موجود مطابقت داشته باشند عبارتند از:
ویژگی های فیزیکی آب اشامیدنی
الف) جامدات معلق
ب) کدورت
ج) رنگ
د) طعم و بو
و) دما

خصوصیات آب آشامیدنی
ویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی
الف) کل جامدات محلول
ب) قلیائیت
ج) سختی
د) فلزات
و) مواد آلی
ه) مواد مغذی

خصوصیات آب آشامیدنی
ویژگی های بیولوژیکی آب آشامیدنی میکروارگانیسم های بیماریزا در آب

الف) باکتریها : 1.وبا 2.حصبه 3.اسهال خونی باسیلی
ب) ویروسها : 1.فلج اطفال 2.هپاتیت
ج) تک یاخته ها :1.آمیبیازیس 2.توکسوپلاسموزیس 3.ژیاردیازیس
د) کرم های انگلی :1.آسکاریس 2. کرم های قلابدار 3.تریکوسفال 4.اکسیور یا کرمک 5.همینولپیس نانا 6.تنیاساژیناتا 7.تنیااکینوکک 8.شیستوزوماهماتوبیوم

خصوصیات آبهای سطحی
٭ phاین آبها در حدود 7- 8 می باشد.
٭ زلال هستند
٭ مواد آلی موجود در این آبها در نقاط مختلف فرق می کند
٭ معمولا ً آلوده به میکروارگانیسم ها هستند
٭ مقدار آمونیاک، فنل و نیترات این آبها ممکن است زیاد باشد
٭ ممکن است حاوی دترجنت،نفت،روغن و فلزات سنگین باشد
٭ معمولا ً آبهای سطحی ناشی از کشاورزی حاوی نیترات و فسفات هستند

خصوصیات آبهای زیرزمینی
٭ دی اکسید کربن ممکن است در این آبها زیاد باشد
٭ ph این آبها معمولا ًدر حدود 7/9- 6/9 است
٭ مواد معلق در این آبها بسیار کم است
٭ این آبها ممکن است دارای ذرات شن باشند
٭ معمولا ً مواد آلی در این آبها کم است
٭ این آبها حاوی آهن محلول و گاهی منگنز محلول هستند که در اثر اکسیداسیون ذرات زرد - قهوه ای در آنها ظاهر می شود
٭ معمولا ً این آبها حاوی املاح زیاد می باشند
٭ معمولا ً حاوی سختی می باشند (بیشتر سختی موقت)
٭ در آبهای شور غلظت یون کلر و سدیم بسیار زیاد است