تحریک الکتریکی مغز و رویای شما

حتما شما هم با من هم عقیده هستید که دنیا با تکنولوژی‌هایی که بتوانند مغز آدمی را به کنترل در آورند جای ترسناکی خواهد شد. به نظر می‌رسد اعمال یک جریان الکتریکی بر مغز شما نه تنها موجب افزایش قدرت‌های ادراکی خواهد شد بلکه می‌تواند به شما در دستیابی به توانایی عرفانی رویای شفاف نیز یاری رساند که در آن قادر هستید طرح و خروجی رویای خود را کنترل کنید! این یافته‌ها حاصل تحقیقات جدیدی است که نشان می‌دهد رویای شفاف در ۷۰ درصد از مشارکت‌کنندگان در این مطالعه کاملا قابل دستیابی است و تمام آنچه برای دستیابی به این قدرت نیاز است، عبور یک جریان الکتریکی خارجی از لوب پیشانی مغز خواهد بود.